»  Υπηρεσίες

Το κύριο αντικείμενο των μελετών που η Εταιρεία και τα ιδρυτικά της μέλη εκπονούν είναι:
 • Κυκλοφοριακές Έρευνες:
  • Έρευνες Προέλευσης - Προορισμού
  • Έρευνες Δεδηλωμένης Προτίμησης Οδηγών
  • Έρευνες Χρήσης Μ.Μ.Μ.
 • Κυκλοφοριακές Μετρήσεις:
  • Αυτόματες 24ωρες Κυκλοφοριακού Φόρτου, Σύνθεσης Κυκλοφορίας
  • Στρεφουσών Κινήσεων και Σύνθεσης Κυκλοφορίας με παρατηρητές
  • Μετρήσεις Ταχύτητας με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα ή πιστόλια
  • Χρόνων Διαδρομής κλπ.
  • Διαμπερών Κινήσεων
  • Εναλλαγής Στάθμευσης
  • Χρήσης Μ.Μ.Μ.
  • Μήκους Ουράς Αναμονής
  • Κυκλοφορίας Πεζών
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες Ο.Τ.Α. ή και γενικότερα Αστικών Περιοχών
 • Μελέτες Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
 • Μελέτες Προσδιορισμού Ορίων Ταχύτητας
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και Σύνδεσης Εγκαταστάσεων με το Οδικό Δίκτυο
 • Μελέτες Φωτεινής Σηματοδότησης και γενικότερα Μελέτες Βελτίωσης της Λειτουργίας Ισόπεδων Κόμβων
 • Μελέτες Σήμανσης και Ασφάλισης
 • Κυκλοφοριακά Πρότυπα - Ανάπτυξη Μοντέλων Προσομοίωσης
 • Βιντεοσκοπήσεις Οδικών Αξόνων με παράλληλη αποτύπωση της χάραξής τους, με την χρήση GPS, σε περιβάλλον GIS
 • Εφαρμογές GIS
 • Σχεδιασμός Κόμβων

ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr